Karolina Palmberg

Hjälp mot fetma

  • Du är inte din vikt.
  • Övervikt eller fetman sitter inte i vikten, den sitter i dina tankar och känslor om din kropp och din vikt.
  • Du kan du förändra dina tankar, dina känslor och kan du förändra ditt beteende.
  • Du kan ta kontroll över ditt ätbeteende, dina tankar om dig själv och din kropp och du kan skapa vanor och beteenden som hjälper dig. 

Sedan 2003 har jag arbetat med övervikt hos barn, ungdomar och vuxna och är du drabbad själv eller anhörig till någon som är drabbad?

Då har du kommit rätt- välkommen till mig, 1a samtalet är gratis.

 

Vanligaste frågorna om Fetma

Fetma.png

Vad är Fetma?

Fetma är ett BMI + 30 och betyder att du väger för mycket i förhållandet till din längd. Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Övervikt är ett tillstånd som kan öka risken att utveckla fetma. Fetma är en kronisk sjukdom som ofta kräver långsiktig behandling och uppföljning. Ohälsan relaterad till övervikt och fetma påverkar individer och samhället. Övervikt och fetma ökar i stort sett i alla åldrar och en stor del av orsaken finns att hämta i vår miljö. Som samhället är utformat riskerar fler att få övervikt och fetma. Det finns även tydliga skillnader i förekomsten av övervikt och fetma i olika grupper och var i landet man bor.

Fetma och ätstörningar?

Mycket av det ätande som lett till och finns vid fetma kan vara problematiskt och då skilja på allmänt problematiskt ätande, som exempelvis överätande och tröstätande från vad som är regelrätta ätstörningar. Ätstörningar är de klart allvarligaste formerna av ätproblem vi ser hos fetmapatienter. Cirka 10 procent av de patienter som remitteras till fetmabehandling har en psykiatrisk ätstörningsdiagnos. De ätstörda fetma patienterna har samma grad av fetma som de övriga patienterna men ett större missnöje med kroppen. De mår också betydligt sämre psykiskt, framför allt är de mer depressiva. Ätstörda fetmapatienter kan sägas ha störst behandlingsbehov, men de riskerar idag att hamna mellan den medicinska och den psykiatriska vården. Patienter med fetma och ätstörning har det största behandlingsbehovet. Fetmapatienter med ätstörningar har dock en dubbel problembild, såväl psykiatrisk som medicinsk.

Finns det en hälsosam övervikt?

Flera decenniers forskning visar att det finns starka samband mellan övervikt och fetma och ohälsa. Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även för social stigmatisering och dess konsekvenser. För barn och unga med övervikt och fetma är risken stor att övervikt och fetma kvarstår i vuxen ålder. Det är också viktigt att komma ihåg att det är olika farligt var på kroppen fettvävnad sitter och hur det påverkar mängden fria fettsyror och inflammation i kroppen. Så nej det finns ingen hälsosam övervik eller fetma. Kroppen reglerar din vikt på ett noggrant sätt precis som din andning och vätskenivåer. Kroppen är anpassningsbar och vill inte ändra sig så att sträva efter en normalvikt är rimligt i teorin, men svårare i praktiken men inte på något sätt omöjligt.

Strategier

Vad kan jag göra?

Är du anhörig eller drabbad så är det viktigt att skaffa er korrekt information och fakta om vad det innebär att ha en fetma och eventuellt en fetma i kombination med en ätstörning. Lära dig fakta och forskning om svält, ätbeteende, fysisk aktivitet och tvångsmässig träning. Genom ett regelbundet och tillräckligt ätande, hitta struktur, rutiner och genom ditt sätt att äta på skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positiv självbild vilket i sin tur skapar friskhet. Information om att maten är medicinen och din uppgift som drabbad är att äta för att nå ditt mål. Du behöver själv vara engagerad i att förändra ditt ätbeteende och allt som du utsätts för. Att ha koll på kortisol ditt stresshormon är ytterligare en nyckel. Kortisol får dig att längta efter det som är sött och energitäta livsmedel.

Operation för att reducera vikt

Behandling vid fetma kan delas in i tre olika steg. Det första och grundläggande steget, är livsstilsförändringar, nya matvanor, ökad rörelse och beteendeförändringar. Sedan består behandlingen av en kombination av livsstilsförändringar och läkemedel. Det tredje steget utgörs av kirurgisk behandling, även detta i kombination med livsstilsförändringar och ibland även läkemedel. Det finns en hög samsjuklighet mellan ätstörningar och fetma vilket även har även noterats på enheter som erbjuder viktreducerande behandlingar, såväl kirurgiska som beteendemodifierande behandlingar. Andelen -patienter med ätstörningar eller ätstörningssymtom som har redovisats i litteraturen varierar stort, huvudsakligen beroende på att de olika patientgrupper som har studerats och att detta har gjorts på olika sätt. Data från avhandling indikerar dock att så mycket som var fjärde viktreduktion patient lider av återkommande hetsätning episoder, där patienterna uppger att de återkommande äter stora mängder och uppger att de saknar kontroll.

Senaste blogginlägg inom Fetma

Övervikt och fetma hos våra 4a åringar Övervikt och fetma är alltmer vanligt förekommande bland unga i världen och en av de främsta …

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar Övervikt och fetma är inte en ätstörningsdiagnos, men jag ser att det är samma förändrat …

Hur pratar vi med barn om övervikt? Att prata om sin oro är det modigaste samtalet vi kan ha, att visa omsorg …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.