Tystnadsplikt

Förtroendet är viktigt för att känna sig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom man har och på så sätt få den vård man behöver. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården omfattas av tystnadsplikt. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna ut uppgifter utan eget godkännande. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom, behandling eller om sin privata situation.

Tystnadsplikten styrs av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom stat, kommun eller landsting medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol eller på andra sätt bestraffas av de myndigheter som har tillsyn över vården.

Jag arbetar alltid utifrån offentlighets och sekretesslagen så att du kan känna dig trygg i samtal eller under yogapassen.