Covid 19 före vecka 10 var det någonting jag inte direkt hade hört talas om.
Den 11e mars började äldreboendena att införa besöksförbud och fler och fler åtgärder infördes och rekommendationer om riskgrupper och fysisk distansering blev vår vardag.
Jag läser mycket om Covid19 och nu börjar analyserna komma om vilka det är som drabbats och vilka som verkligen är i de olik riskgrupperna.

Den 18e mars publicerade kollegor i läkartidningen, här kommer ett kort utdrag:

En tidig publikation om covid-19 i Wuhan beskriver 138 fall som krävt sjukhusvistelse [1]. Författarna har jämfört patienter som behövde intensivvård (26,1 procent) med patienter som inte behövde det. Medianåldern bland de intensivvårdade patienterna var 66 år. Bland de faktorer som skilde grupperna åt fanns diabetes och markant låg vikt.

Studien väcker frågor kring potentiella riskfaktorer vid ätstörningar, trots att dessa sjukdomstillstånd ofta (men inte alltid) drabbar tonåringar och yngre personer. Inte minst vid anorexia nervosa och andra ätstörningar med låg vikt och undernäring finns särskilda skäl att vara uppmärksam. Bland patienter med bulimia nervosa och hetsätningsstörning kan i stället diabetes mellitus utgöra en allvarlig komplicerande faktor.

Vi vill nu se en ökad vaksamhet och beredskap inom såväl specialistsjukvården som övriga vårdgrenar där man möter patienter med ätstörningar. Det kan finnas skäl för frikostighet med test för covid-19 hos patienter med ätstörningar, deras anhöriga och berörd vårdpersonal. Sjukvården kan också behöva agera mer kraftfullt vad gäller skyddsåtgärder och behandling av de medicinska komplikationer som kan uppstå.

Internetbaserade videobesök kan övervägas för att möta isolering, depression och ångest. Att tillgodose tillgång till livsmedel under en eventuell karantän är naturligtvis av särskilt hög prioritet för personer vars sjukdomsproblematik kretsar just kring födointag. Vårdpersonalen kan behöva försäkra sig om att anhöriga eller andra kan hjälpa till med inköp, med mera.

Patienter med ätstörningar utgör en särskild riskgrupp i det osäkra läge som råder under pågående pandemi. Vi vädjar till våra kollegor inom medicin, psykiatri och specialistsjukvård att vara uppmärksamma på de psykologiska och medicinska behoven hos denna patientgrupp. läs mer här: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/03/patienter-med-atstorning-sarskild-riskgrupp-under-pandemin/

En annan riskgrupp är patienter med övervikt och fetma och flera studier visar att flera av de som dör av Covid 19 har ett högt BMI, vilket i sin tur skapar hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ 2 och högt blodtryck. Ju fler av denna samsjuklighet desto svårare Covid19 infektion och påverkan på luft och andningsvägarna.

Jag följer noga nyheterna och forskningen och kommer framöver erbjuda ännu mera stöd till er som har en fetma/ övervikt och ätstörningar.

Ni är många där ute som behöver hjälp och vi är många som kan hjälpa er!
Hjälp finns- ta den!

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.